I vrámci EU platí stejná pravidla pro výrobu a vývoz elektrozařízení.

 1. Odpovědnost za nakládání s odpadními a elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ)

Pokud společnost vyrábí nebo prodává elektrická a elektronická zařízení např. počítače, ledničky, mobilní telefony, osvětlení a další elektrozařízení. Podle evropských i vnitrostátních právních předpisů jednotlivých zemí je třeba zajistit, aby byla po skončení životnosti elektrozařízení řádně zpracována a a předána k likvidaci. 

Jak na to?

 • zaregistrovat se u příslušných orgánů v dané zemi tj. zapsat se do registru v každé zemi, kde zařízení distribuujete nebo prodáváte
 • na základě registrace je třeba podávat pravidelnou zprávu o množství prodaných elektrických a elektronických zařízení
 • organizovat a financovat sběr, zpracování, recyklaci a další využití vašich výrobků sami nebo přes partnery
 • jakožto distributor poskytovat službu zpětného odběru, kde zákazníci mohou odpadní elektrické a elektronické zařízení bezplatně vrátit
 • jakožto výrobce vyhovět příslušným směrnicím např. o omezení používání nebezpečných látek 
 1. Potřebná registrace u příslušných orgánů v dané zemi odpovědných za OEEZ

každé zemi EU, kde své výrobky prodáváte nebo dovážíte musíte svou společnost zaregistrovat u příslušných orgánů odpovědných za nakládání s OEEZ, které jsou sdruženy v rámci EU. Registrace je povinná při dovozu byť jedné jediné žárovky. V menším množství jsou vstupní poplatky pro dovozce velmi zatěžující a je třeba zvážit možný dovoz.

 • Registraci je nutné provést před prvním vývozem do dané země. V každí zemi platí trochu jiná pravidla pro registraci i z hlediska finančního. Jsou tu však určité podobnosti a to zvolení prostředníka tj. osoby, která je v dané zemi usazena a která tuto službu přes daný systém zprostředkovává. Následně je možná registrace do kolektivního systému. S touto registrací se však pojí poplatky, které např. v Německu se pohybují okolo 2000 Eur v prvním roce byť byste dovezli jen jednu žárovku.
 • Registrace není nutná pokud subjekt, pro který se elektrozařízení dováží není konečným uživatelem např. dodávání do obchodů, prodejcům nebo jiné osobě, která elektrozařízení dále přeprodává. Doporučujeme pokud výrobce neplní v dané zemi tyto povinnosti, ale plní je za něj někdo jiný tuto situaci ošetřit, aby bylo při kontrolním jednání jasné jaký subjekt je za vykazování odpovědný.
 1. Podávání zpráv

Po zahájení prodeje výrobků označených štítkem OEEZ na trhu EU musíte vnitrostátním orgánům pravidelně předkládat zprávu s podrobnými údaji o typech zařízení, které jste vyrobili, distribuovali nebo prodali, a v jakém množství. Jak již bylo uvedeno v bodě 2. jednáte přes prostředníka pokud v dané zemi není společnost usazena.

 1. Nakládání s OEEZ

Jakmile spotřebitel zařízení, které jste vyrobili, distribuovali nebo prodali, vyřadí, musíte se podílet na jeho správné likvidaci. Můžete se rozhodnout, zda se zapojíte do již existujícího kolektivního systému nakládání s odpady v této oblasti, nebo si zřídíte vlastní systém.

 1. Kolektivní systémy

Kolektivní systémy existují ve většině zemí EU. Zřídil je buď soukromý sektor nebo vláda. Tyto systémy umožňují výrobcům, distributorům a prodejcům plnit povinnosti související s nakládáním s odpady společně. Fungují na základě placeného členství.

Kromě financování a organizování sběru, zpracování, dalšího využití a recyklace OEEZ mohou služby v rámci těchto systémů zahrnovat:

 • vedení záznamů o všech výrobcích, které členové režimu vyrobili, distribuovali nebo prodali
 • předkládání zpráv vnitrostátním orgánům
 • osvětové kampaně pro spotřebitele o významu řádného nakládání s EEZ
 1. Povinná označení

Mnoho výrobků musí před tím, než se mohou začít v EU prodávat, dostat označení CE – bez ohledu na to, kde byly vyrobeny. Zkontrolujte si, zda je označení CE povinné, zda se vztahuje na vaše výrobky a jak jej umístit.