Pokud se seznamujete se zákonem o odpadech je dobré znát za co jsou udělovány sankce. Přehled sankcí původců odpadů naleznete v zákonu č. 541/2020 Sb. o odpadech, kde §118 definuje přestupky, kterých se dopustí původce odpadu a výši sankce za dané přestupky.

Pokud jste nepředešli problému a řešíte správní řízení, ozvěte se nám na vyridime@firemniodpady.cz , rádi vám pomůžeme.

Výtah ze zákona o odpadech a § 118, kde najdete sankce původce odpadu.

1. Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako původce odpadu dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 15 odst. 2 písm. a) –

  1.  nezařadí odpad podle druhu a kategorie, nebo
  2.  s odpadem nenakládá podle jeho skutečných vlastností,

b) v rozporu s § 15 odst. 2 písm. b) neprokáže, že předala odpady, které produkuje, v odpovídajícím množství a stanoveným způsobem,

c) v rozporu s § 15 odst. 2 písm. c) nemá stanoveným způsobem a v odpovídajícím množství písemnou smlouvou zajištěno předání komunálního odpadu, který běžně produkuje, nebo stavebního a demoličního odpadu, které sama nezpracuje,

d) nepředá provozovateli zařízení nebo obchodníkovi s odpady údaje o své osobě nebo základní popis odpadu podle § 15 odst. 2 písm. d),

e) nepředá základní popis odpadu podle § 15 odst. 2 písm. e),

f) nedodrží stanovený postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady podle § 15 odst. 2 písm. f),

g) nepředá odpady soustředěné v provozovně do zařízení určeného pro nakládání s odpady podle § 15 odst. 3,

h) neuhradí vlastníkovi nemovité věci účelně vynaložené náklady spojené s předáním odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpady podle § 15 odst. 4, nebo

i) v rozporu s § 18 odst. 2 předá stanovený odpad do mobilního zařízení ke sběru, úpravě nebo využití odpadu.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako původce odpadu ze zdravotní nebo veterinární péče dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 89 odst. 1 nezpracuje pokyny pro nakládání s odpady ze zdravotní péče v zařízení, kde tento odpad vzniká,

b) v rozporu s § 89 odst. 2 nepoučí pacienta o způsobu nakládání s odpady,

c) v rozporu s § 89 odst. 3 nezpracuje pokyny pro nakládání s odpady z veterinární péče v hospodářství, kde tento odpad vzniká,

d) v rozporu s § 89 odst. 4 nepoučí chovatele o způsobu nakládání s odpady,

e) jako chovatel zvířete nakládá s odpadem v rozporu s poučením podle § 89 odst. 4,

f) v rozporu s § 90 odst. 1 nezajistí nakládání s odpady ze zdravotní nebo veterinární péče fyzickou osobou odborně způsobilou k nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče, nebo

g) v rozporu s § 90 odst. 3 nebo 4

1. připustí, aby s odpady ze zdravotní nebo veterinární péče nakládal zaměstnanec bez příslušného proškolení, nebo

2. nepořídí nebo neuchová záznam o školení zaměstnance.

(3) Za přestupek původce odpadu lze uložit pokutu do

a) 1.000.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až e) nebo i) nebo odstavce 2 písm. b), d), f) nebo g),

b) 10.000.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 1, písm. f) až h) nebo odstavce 2 písm. a), c) nebo e), nebo

c) 25.000.000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) bodu 2.

Potřebujete pomoci se správou odpadového hospodářství? napište nám na vyridime@firemniodpady.cz

Text sepsán 3.6.2021

Jeden komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *