Víte jaké povinnosti plynou z nového zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., který nahrazuje starý zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.?


V pár odstavcích představíme některé povinnosti původce odpadu, který může být právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou: 


1. Povinnost mít uzavřenou smlouvu na předávání komunálního odpadu, který původce běžně produkuje. 

2. Povinnost mít uzavřenou smlouvu na předávání stavebních a demoličních odpadů před jejich vznikem do odpadového zařízení v odpovídajícím množství.

3. Informace o odpadu a základní popis odpadu byly obsaženy v ustanoveních, které obsahovaly předchozí právní předpisy a nahrazuje je nový zákon o odpadech. Aktuální popis odpadu na základě zákona o odpadech, který byl platný do konce roku 2020 je možné používat ještě v průběhu roku 2021. Vyhláška, která popis odpadu upravuje je momentálně k datu napsání tohoto textu ve schvalování.

4. Evidence odpadů bude mít od roku 2022 nové náležitosti, tedy v roce 2021 evidenci provádíme tak jak jsme zvyklí dle staré právní úpravy.

5. Soustřeďování stavebních odpadů – původce odpadů nově musí od účinnosti zákona č. 541/2020 Sb. při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty, stavebními, demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného využití a recyklace. Nová vyhláška potom bude stanovovat, jaké všechny materiály musí být soustřeďovány odděleně. Do účinnosti vyhlášky je zákonná povinnost splněna, pokud původce zamezí mísení vybouraných recyklovatelných a opětovně použitelných odpadů s jinými odpady a zejméne s nebezpečnými odpady a látkami.

6. Povinnosti zajištění třídění komunálních odpadů – původce odpadů, který umožňuje ve své provozovně nepodnikajícím fyzickým osobám odkládání komunálního odpadu vzniklého v rámci provozovny, musí od účinnosti nového zákona o odpadech zajistit místa pro oddělené soustřeďování odpadu, a to alespoň pro odpady, papíru plastů, skla, kovů a biologického odpadu (20 01 08) – kat. čísla 20 01 xx.

Potřebujete s něčím poradit? napište na vyridime@firemniodpady.cz

Publikováno: 13. 5. 2021, Leoš Zemánek, odpadový hospodář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *